អ្នក​តវ៉ា​ហុងកុង​ ស្នើឲ្យ​មេដឹកនាំ​ពិភពលោក​ជួយពួកគេ នៅ​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល G20 – CEN