ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្ដល់​យោបល់ លោក វិ​ល្លាម ឲ្យ​ជន​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំងអស់មក​ទទួលខុសត្រូវក្នុង​ហេតុ​ការបាក់​រលំ​អគារ​ – CEN