ជំរុញ​ឱ្យ​មន្ត្រី​ចុះ​បណ្តុះបណ្តាល​ដល់​និយោជក​-​កម្មករ ​ពី​ហានិភ័យ ដែល​បង្ក​ដោយ​សារធាតុ​អាសបេ​ស្តុស បណ្តាលឱ្យមាន​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ច្រើន​ដល់​សុខភាព​មនុស្ស តាមរយៈ​ការដកដង្ហើម​ – CEN