ខេត្ត​កែប​ថា​នឹង​លុប​បាត់​ជំងឺគ្រុនចាញ់ គ្រប់​ប្រភេទ​មេរោគ ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២៥ – CEN