ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា CloudNet បាន​បង្កើត​កម្មវិធី GlobeSo សម្រាប់​ហៅ​តាក់ស៊ី បង្កើតឡើង​ដោយ​ស្នាដៃ​កូន​ខ្មែរ​ – CEN