ប្រធាន ​ACU​ បានបញ្ជាក់​ថា លោក​ឧកញ៉ា​ សុខ ​ប៊ុន ​និង​បក្សពួក​ចាញ់​ក្រោម​ដៃ ACU ដោយសារ​ក្លែង​ឯកសារ​ទាំងអស់ – CEN