ត្រាំ​ ថា ៖ វា​នឹង​ក្លាយជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ បើ​ចិននិង​អា​មេ​រិច​បង្កើត​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ស្មើភាព​បាន​ – CEN