អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញជួប​ជាមួយ​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងបរិស្ថាន​ជប៉ុន ដើម្បី​ពិភាក្សាលើ​ការងារបរិស្ថាន និង​ជំរុញការអភិវឌ្ឍ ក្នុង រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN