បង្ហាញ​ដល់​ប្រជាកសិករ ម្ចាស់​ចម្ការ និង​ក្រុម​ហ៊ុម​ដែល​ដាំដំឡូង​មី​ឲ្យ​យកចិត្តទុកដាក់​អំពី​ពូជ ខណៈ​ដំណាំ​ដំឡូង​មី​កំពុងតែ​ទទួលរង​នូវ​ការ​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​វីរុស​ម៉ូ​សា​អ៊ិ​ច – CEN