អភិបាលរាជធានី ជំរុញឲ្យព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ រួមគ្នាថែរក្សា សុខសន្តិភាព ដើម្បីធានា ឲ្យកម្ពុជា កាន់តែមាន ការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន – CEN