ជប៉ុន ចាប់ផ្តើម ធ្វើការនេសាទ ត្រីបាឡែន ឡើងវិញ ទោះមានការរិះគន់ យ៉ាងខ្លាំង – CEN