“​និតិរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ​សេរី​ពហុបក្ស រាជានិយម មិន​កែប្រែ​ទេ ទោះ​ត្រូវ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​បន្តបន្ទាប់​” – CEN