ផ្សព្វផ្សាយ ពីដំណើរការ​រៀបចំ និងកសា​ងផែនការអ​ភិវឌ្ឍន៍រាជធានី​ ដើម្បីបង្កើ​នការយល់ដឹង លើកកម្ពស់ស​មត្ថភាព ក្រុមប្រឹក្សា និង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ – CEN