ពង្រឹងសមត្ថភាព​យល់​ដឹង​បន្ថែម ជូន​ដល់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុងការ​ចូលរួម​កសាង​នូវ​របាយការណ៍​ស្ថានភាព​បរិស្ថាន​ – CEN