ចៅ​បង្កើត​សម្លាប់​ជីដូន​ខ្លួនឯង​ ខណៈពេល​ជីដូន​កំពុង​បោស​សំរាម​ – CEN