ជ​ប៉ុនប​ញ្ជូនគ្រូប​ង្គោលបន្ថែ​ម មកប​ណ្ដុះបណ្ដាលជំ​នាញ ថែទាំ​មនុស្សចា​ស់ នៅមជ្ឈ​មណ្ឌលអ​ភិវឌ្ឍន៍ស​ង្គមពោធិ៍សែ​នជ័យ – CEN