អង់គ្លេ​ស ប្រាប់ចិន ឲ្យគោរព​សន្និសញ្ញាឆ្នាំ​ ១៩៨៤​ ដែលធានា​ឲ្យមានសិ​ទ្ធិសេរីភាព​ មូលដ្ឋាន ក្នុងហុង​កុង – CEN