រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម អំពាវនាវ​ដល់​អង្គកា​រ​អន្តរជាតិ បន្ត​ផ្តល់ជំនួយ និង​គម្រោង ដើម្បី​ជួយ​គាំទ្រ ដល់​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម នៅ​កម្ពុជា​ – CEN