បុរសម្នាក់ស្លាប់ ដោយសា​ររាលកៃ​កាំភ្លើងច្នៃ ត្រូវចំដើ​មទ្រូង – CEN