ទាហាន​ស្រី​អាមេរិក ចោល​របរ​ចាស់ ចាប់យក​របរ​ថ្មី ដើម្បី​ប្រឆាំង​… ការ​ទីទ័ល​ – CEN