អ​ដ្ឋិធាតុទា​ហានស្ម័គ្រ​ចិត្តវៀត​ណាម ៥៤០ ត្រូ​វបានរ​កឃើញ នៅកម្ពុជា – CEN