ចាប់ឃាតករ​​ម្នាក់​​ជា​ចៅ​ប​ង្កើត ​​​ទាញកាំបិតប៉័តតោ​កាប់ស​ម្លា​ប់​ជីដូ​ន​ខ្លួនឯង – CEN