ដួលរ​លំសំណង់​ដែក រប​ស់ជនជាតិ​ចិនទៀតហើ​យ នៅក្រុងព្រះ​សីហនុ – CEN