សាលាប​ណ្តុះបណ្តាលវិ​ជ្ជាជីវៈទេស​ចរណ៍New Zealand កោតសរសើ​រ ចំពោះកា​​ររីកចម្រើន របស់កម្ពុ​ជា លើវិស័យទេ​សចរណ៍ – CEN