សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ស្នើ​ដល់​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក ​ជួយ​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​តិចតួច​, រួមទាំង​កម្ពុជា​ផង​ – CEN