សហភាព​អឺរ៉ុប តាមដាន​វឌ្ឍនភាព​នៃ​គម្រោង​កម្មវិធី​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ជលផល បន្ទាប់ពី​ជំនួយ​ឧបត្ថម្ភ​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ចំនួន ៨៧​លាន​អឺរ៉ូ​ – CEN