ក្រោយ​ក្រសួង​ដែនដី មិន​ទទួលស្គាល់ និង​ជំរុញ​ទៅ​អាជ្ញាធរ​ឲ្យ​ចាត់វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់ អ្នកមាន​ជម្លោះដីធ្លី​នៅ​កោះកុង​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ជាថ្មី​ – CEN