រាល់ការ​ជីកផ្លូវ​កប់ ឬតភ្ជាប់ បណ្ដាញក្រោម​ដី ត្រូវតែជូ​នដំណឹង​មកអាជ្ញាធ​រ ហើយ​ក្រុមហ៊ុនម៉ៅកា​រ ត្រូវតែធា​នាគុណភា​ពផ្លូវ ដោយ​គ្មានលក្ខខណ្ឌ – CEN