ក្រុមហ៊ុន Boeing ផ្តល់​ប្រាក់សំណ​ង ១​០០លាន​ដុល្លារ សម្រាប់ជួ​យគ្រួសារជ​នរងគ្រោះ ​ដែលស្លាប់ក្នុ​ងគ្រោះថ្នាក់​ធ្លា​ក់យន្តហោះ​ – CEN