រដ្ឋបាលរាជធានី ប្រកាសដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រព័ន្ធ​ តាមដា​នចលនា​បម្លាស់ទីរថយន្តក្រុង – CEN