សម្តេច​តេ​ជោ សោកស្ដាយ​ក្នុងការ​រំលេច​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ដែលថា​សិទ្ធិមនុស្ស​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​បានក្លាយ​ទៅជា​ឧបករណ៍​នយោបាយ​សម្រាប់​ប្រទេស​មានអំណាច​មួយចំនួន​ – CEN