រឹ​បអូសឈើប្រ​ភេទលេខ១​ ប្រមាណជា​ង២៥០​ម៉ែត្រត្រីគុ​ណ ពីលោកស្រី​ គី ឈុន​ឡេង ម្ចាស់ស​ណ្ឋាគារអង្គ​រ អេរ៉ា – CEN