ក្រោយមា​នបាតុ​កម្មខ្លាំង​ ពេលនេះ​ មេដឹក​នាំហុងកុង​ស្វែងរក​ការចរ​ចាជាមួយ​ក្រុមនិស្សិត​ – CEN