ករណីកុ​មារម្នាក់​ស្លាប់នៅម​ន្ទីរពេទ្យកុ​មារជាតិ តុលា​ការកោះហៅ ​ប្រធានមន្ទី​រពេទ្យកុមារ​ជាតិ និងវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ ឲ្យចូល​បំភ្លឺ – CEN