សម្តេចប្រ​ធានរដ្ឋ​សភា ជំរុញ​សមាជិករ​ដ្ឋសភា​ ចុះស្វែង​យល់សុខ​ទុក្ខម្ចាស់​ឆ្នោត ពេលស​ម្រាកពីប្រ​ជុំរដ្ឋស​ភា – CEN