យុទ្ធសាស្ត្រ​សមាហរ​ណកម្មពាណិ​ជ្ជកម្មជំ​នាន់ទី ​៤ កម្ពុជា​នឹងបន្ត​រក្សាកំណើ​នដ៏​គួរឱ្យក​ត់សម្គាល់ – CEN