នគរបាលឆ្មក់ចាប់ម៉ែយ៉ែមម្នាក់ ករណីនាំ នារីក្មេងៗ ឱ្យ រួមភេទ ជាមួយភ្ញៀវនៅតាមផ្ទះសំណាក់ និង សណ្ឋាគារ – CEN