សាកលវិទ្យាល័យ Waikato ប្រទេស New Zealand នឹង​ជួយ​ទ្រទ្រង់​ដល់​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ – CEN