អភិបាល​រាជធានី លើកឡើង​ពី​សមិទ្ធផល​សំខាន់ៗ​លើ​គ្រប់​វិស័យ​របស់​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧ និង​ជំរុញ​ទិសដៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN