ប្រព័ន្ធ​លក់លេខ​ ចុះបញ្ជី​ពិសេសផ្ទាល់​ខ្លួន តាមប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ជាមួយ​បច្ចេកវិ​ទ្យាស្វ័យប្រ​វត្តិក​ម្ម បដិវ​ត្តន៍ឧស្សាហ​កម្មជំនា​ន់ទី 4.0 – CEN