ស្រ្តីហុង​កុ​ងរាប់ពាន់​នាក់ចូល​រួមតវ៉ា ដើម្បី​គាំទ្រដល់​កូនៗពួ​កគេ – CEN