វីរភាពរប​ស់កងទ័​ពមិនអា​ចកាត់​ថ្លៃ ការពារបូរភា​ពទឹក​ដី ហ៊ានលះ​បង់ ពេលវេ​លា គ្រួសារ និងជីវិតដើ​ម្បីជាតិ​ – CEN