អ្នកនាំពាក្យ ស្នើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយព្រៃឈើ បញ្ឈប់​ជាបន្ទាន់​ចាប់ពីថ្ងៃនេះ​តទៅ ព្រោះវត្ថុតាងដែលចាប់បាននឹងបំផ្លាញនៅនឹងកន្លែង – CEN