សម្តេចស ខេង អះអា​ងថា ជាលើ​កដំបូង​របស់ខ្ញុំ ​បានសម្រេ​ចប្ដឹងជាល​ក្ខណៈឯកជ​ន ចំពោះបុគ្គល សម រង្ស៊ី – CEN