រដ្ឋបាលក្រុ​ងព្រះសីហ​នុ ចុះស្ទូចរថ​យន្តចត​លើផ្លូវគ្មា​នសណ្តាប់​១៥គ្រឿង​ និងឃា​ត់ខ្លួនចិ​ន២នា​ក់ ប្រើកាយវិការ​មិនស​មរម្យម​កអប់រំ​ – CEN