ក្រុមហ៊ុន​ Socfin Cambodia ប្រកាសពីសមិទ្ធផ​ល នៃទំ​នួលខុសត្រូ​វ ក្នុងស​ង្គមរបស់​សាជីវក​ម្មរបស់​ខ្លួន ក្នុងឆ្នាំ២​០១៨ – CEN