៤ខែឆ្នាំ២០​១៩ ទំហំ​ពាណិជ្ជ​កម្ម កម្ពុជា-អាមេរិក មានទឹ​កប្រាក់ ១.៦៥៦​លានដុ​ល្លារ នៅ​តែ​មានលក្ខ​ណៈវិ​ជ្ជមា​ន មិន​មានស​ញ្ញាណ​ថ​មថយ​​ឡើយ – CEN