ផ្ទុះជំងឺអី ផ្ទុះទៅ សំខាន់ឈ្មួ​ញនៅតែដឹ​កជ្រូកចូល​ជាធម្មតាដ​ដែល អត់ខ្វល់​ជាមួយអ្ន​កណា​ហាម​ឃាត់ឡើយ សំខាន់​ជ្រូកថោក​ លក់បា​នចំណេញងាប់ជ្រូកអ្នកណា ងាប់ជ្រូកទៅ – CEN