ប្រភេទ​សត្វ​កម្ររ​នៃ​បាតសមុទ្រ រក្សា​និង​អភិរក្ស​ (វីដេអូ) – CEN