ផ្ទុះ​ប៊ី​ដុង​ថ្នាំ​គីមី​លាយ​ប​ញ្ជូ​ល​គ្នា របួសធ្ងន់​៤​នាក់​ – CEN